forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Faktura VAT marża

  • Dodano: 28 maj 2009, 19:18
  • Rozwiązane
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Autor: fraa
Jestem płatnikiem VAT.
Zakupiłem 3 przedmioty od osoby fizycznej na umowę kupna sprzedaży.
Wiem, że musze zapłacić podatek PCC (dekalracja PCC-3?) - kwota każdego z nich wyższa niż 2000zł.
Chcę je sprzedać jaki dokument mam wystawić?
Czy mogę wystawić fakturę VAT-marża ?
Jakie warunki muszę spełnić żeby móc wystawić fakturę VAT-marża?

Kategorie:
Nie przypisano żadnych kategorii
Tagi:
Nie dodano żadnych tagów
PRACOWNIK
  • Dodano: 2 cze 2009, 07:26
Ta szczególna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą należności, którą uiszcza nabywca a ceną nabycia towarów lub usług
, pomniejszona o kwotę
podatku. Sprzedawca odprowadza zatem tylko podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu.
Dane jakie powinny znaleźć się na fakturze oznaczonej jako ,, Faktura VAT marża” określone zostały w przepisie § 9 ust. 8 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur. ,, Faktura VAT marża” jest dokumentem znacznie uproszczonym w porównaniu do zwykłej faktury VAT. Nie musi ona zawierać następujących danych: ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Podatnicy uprawnieni do stosowania szczególnej procedury rozliczania podatku VAT, o której mowa w art. 119 i 120 ustawy o VAT, nie mają obowiązku wyszczególniać na fakturze VAT swojej marży. W fakturze wpisują wyłącznie kwotę należności ogółem wyrażoną cyframi i słownie, imię, nazwisko, bądź nazwę sprzedawcy, adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.
Definicja podstawy opodatkowania, określona w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT oznacza, że podatnik może wyliczyć marżę dopiero wówczas, gdy dokonuje sprzedaży danego towaru (usługi), czyli gdy jest mu znana różnica pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia. Jeżeli natomiast przed jego sprzedażą nabywca uiści pewną kwotę zaliczki, która nie przekracza kwoty nabycia tego towaru, wówczas marża faktycznie jeszcze nie istnieje.
Natomiast w przypadku otrzymania tego rodzaju zaliczki, wskazane byłoby wystawienie faktury oznaczonej jako „VAT marża”, przy czym należy pamiętać, iż kwota otrzymanej zaliczki nie będzie podlegała opodatkowaniu. W fakturze tej należy jedynie uwzględnić w kwocie brutto wartość otrzymanej zaliczki. Tak będzie również w przypadku otrzymania każdej kolejnej zaliczki na poczet nabycia towaru, aż do momentu, gdy łączna wartość zaliczek przekroczy kwotę nabycia. Dopiero wtedy pojawi się marża, podlegająca opodatkowaniu. Powstanie dodatnia różnica pomiędzy kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z zm.)
0 komentarzy 0
Pytanie:
Faktura VAT marża